Kommunfullmäktige i Skövde 2021-06-21

Kapitel

Kommunfullmäktige 2021-06-21 i Skövde

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Platsvarumärket Skövde Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

8 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M

9 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

10 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

11 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

13 Strategisk plan med budget 2022-2024 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13b De partier som har budgetförslag kommer att presentera dessa. Budgetförslag från (S), (V), (MP) och (SD)

14 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 juni

15 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar