Kommunfullmäktige 2021-09-27

Kapitel

Kommunfullmäktige 21-09-27

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Svar på motion om gratis tillgång omgående till längdskidspår för skolungdom och pensionärer Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

6. Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Utökat väghållaransvar i samband med övertagande av Tidan och Värings vägföreningar Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

8. Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2022 Avfallshantering Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M) )

9. Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg med föreslagen namnändring till Avfall & Återvinning Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

11. Policy för likabehandling Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

12. Revidering av energi- och klimatplan till energi- och klimatanpassningsplan. Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13. Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Beslut om Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

15. Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 år 2021 Politiskt föredragande: Anna Bergmn (M) och Theres Sahlström (M)

16. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 27 september

17 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar