Kommunfullmäktige 2021-11-01 i Skövde

Kapitel

Kommunfullmäktige 2021-11-01 i Skövde

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Svar på motion om att göra en hemställan till regeringen med en ansökan om att göra Skövde kommun till en försökskommun med kommunala läkare (V) Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

6 Svar på motion om att öka sjukskötersketätheten inom äldreomsorgen (V) Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

7 Förvärv av Sjöråsen AB med pågående namnändring till Skövde Exploatering AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8 Försäljning av verksamhetsmark på Diabasvägen, Karlsro Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9 Försälja verksamhetstomt vid Södra Metallvägen, Stallsiken Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10 Reservation verksamhetsmark vid Södra Metallvägen, Stallsiken Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11 Förvärv Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Ärendet bereds av kommunstyrelsen och handlingar kommer att publiceras före mötet

12 Tertial 2 (T2) Personalredovisning samt intern kontroll inom arbetsgivarområdet 2021 Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13 Skövde kommuns delårsrapport (T2) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15 Koncernbanken: Utlåningsramar 2022 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16 Beslut om partistöd 2022

17 Redovisning av motioner under beredning oktober 2021

18 Redovisning av medborgarförslag under beredning oktober 2021

19 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 1 november

20 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar