Kommunfullmäktige 2022-01-31

Kapitel

Kommunfullmäktige 2022-01-31

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

Mötet inleds med en information om arbetet med att Översiktsplan 2040. Hanna Asp, sektor samhällsbyggnad

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Detaljplan för Glimmern 1, antagande

6 Förvärv av industrifastighet genom köp av bolag, Eldaren 6

7 Parkeringsnorm Skövde Science City

8 Byggnation av P-hus i Skövde

9 Godkännande av Skövde Airport AB:s avvecklingsunderlag Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 januari och handlingar publiceras den 28 januari.

10 Beslut om etablering Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 januari och handlingar publiceras den 28 januari.

11 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 31 januari 2022

12 Valärenden

Avslutning

Handlingar