Kommunfullmäktige 2022-02-28

Kapitel

Kommunfullmäktige 2022-02-28

Inledning - Mötetes öppnadne - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Svar på motion om att utreda behovet av trygghetsskapande belysning i hela vår kommun Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

6 Policy för ekonomi och verksamhetsstyrning Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

7 Revidering av Finanspolicy Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

8 Godkännande av Skövde Airport AB:s avvecklingsunderlag Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M) Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2022-02-28

9 Återremiss Nytt regelverk för föreningsbidrag 2022 Politisk föredragning: Petter Fahlström (L)

10 Beslut om antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 Politisk föredragning: Conny Brännberg (KD)

11 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 28 februari 2022

12 Valärenden Martin Odenö (M), valberedningens ordförande

13 Avslutning

Handlingar