Kommunfullmäktige 2022-03-28

Kapitel

Kommunfullmäktigen 2022-03-28

Mötet inleds med en information om utvecklingen av Skövde Science City.

Inledning, Mötets öppnande, Val av protokolljusterare, Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5..Svar på motion om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan

6. Billingeprojektet - investering 2022

7. Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete med gemensam anläggning för flygklubbverksamhet

8. Beslut om lokal handlingsplan för suicidprevention

9. Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Skaraborg

10.Ombudgetering av investeringsmedel 2021-2022

11. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 28 mars 2022

12. Valärenden

Avslutning

Handlingar