Kommunfullmäktige 2022-05-02

Kapitel

Mötet inleds med en information om Samordningsförbundet Skaraborg som lämnas av förbundschef Christel Martinsson.

- Inledning - Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågar och Interpellationer

5 Svar på motion om en transparent ekonomisk redovisning i Skövde kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6 Årsredovisning 2021 Skövde stadshus AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

7 Skövde kommuns årsredovisning 2021 Politiskt fördragande: Katarina Jonsson (M) och Ulrica Johansson (C)

8 Revisionsberättelse för 2021 års verksamhet i Skövde kommun Politiskt fördragande: Lars-Erik Lindh (S)

9 Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola Politiskt fördragande: Marianne Gustafson (KD)

10 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter Torghandel Politiskt fördragande: Katarina Jonsson (M)

11 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 4 år 2021 Politiskt fördragande: Theres Sahlström (M) och Gunvor Kvick (C)

12 Redovisning av medborgarförslag under beredning 2022, april

13 Redovisning av motioner under beredning 2022, april

14 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2 maj 2022

15 Valärenden Politiskt fördragande: Martin Odenö (M)

16 Avslutning

Handlingar

Visa UNDERTEXTAT