--!>

Kommunfullmäktige 2022-05-30

Kapitel

Inför Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2022-05-30

Vision Skövde 2040

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Svar på motion om att sätta ut bikupor i parkerna (V) Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

6 Svar på motion om att öka ersättningen till Kvinnohuset Tranan (S) Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

7 Svar på motion om att skapa förutsättning för gestaltade livsmiljöer (S) Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

8 Svar på motion om att undersöka möjligheten att starta en kommunal gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil (S) (V) (MP) Politisk föredragning: Marianne Gustafson (KD)

9 Svar på motion om scen i Boulognerskogen (S) Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

10 Svar på motion om spontanidrott i hela Skövde kommun (S), (MP) och (V) Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

11 Beslut om ny vision - Vision Skövde 2040 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

12 Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden 2022-2026 Politisk föredragning:Katarina Jonsson (M)

13 Kommunfullmäktiges arbetsordning

14 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2022-2026

15 Riktlinjer för kommunalt partistöd mandatperioden 2022-2026

16 Beslut om Riktlinjer för uppvaktning m m av förtroendevalda

17 Pensionspolicy för förtroendevalda

18 Reglemente för Kommunstyrelsen 2022-2026

19 Reglemente Barn- och utbildningsnämnden 2022-2026

20 Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden 2022-2026

21 Reglemente för Socialnämnden 2022-2026

22 Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden 2022-2026

23 Reglemente för Servicenämnden 2022-2026

24 Reglemente för Bygglovsnämnden 2022-2026

25 Reglemente för Krisledningsnämnden 2022-2026

26 Reglemente för Valnämnden 2022-2026

27 Reglemente Överförmyndaren mandatperioden 2022-2026

28 Reglemente Kommunrevision mandatperioden 2022-2026

29 Instruktion beredningar

30 Instruktion för råd (FHR, KPR, BRÅ) 2022-2026

31 Godkännande av årsredovisning 2021 Stiftelsen Binnebergs Tingshus

32 Beslut om årsredovisning Skaraborgsvatten 2021

33 Årsredovisning 2021 Miljösamverkan Östra Skaraborg Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

34 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund 2021 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

35 Årsredovisning 2021 Avfallshantering Östra Skaraborg / Avfall och Återvinning Skaraborg Politisk föredragning: Martin Odenö (M)

36 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg 2021

37 Årsredovisning 2021 Tolkförmedlingen Väst Politisk föredragning: Ulla-Britt Hagström (L)

38 Årsredovisning och ansvarsfrihet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2021 Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

39 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, antagande Politisk föredragning: Theres Sahlström (M)

40 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser, antagande Politisk föredragning: Theres Sahlström (M)

41 Bolagsfrågor kopplade till förvärv av bolag Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

42 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 1 2022 Politisk föredragning:Theres Sahlström (M) och Lars-Ove Källman (M)

43 KS2022.0005 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 30 maj 2022

44 Valärenden Politisk föredragning:Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar

Visa UNDERTEXTAT