Kommunfullmäktige i Skövde 2022-06-20

Kapitel

Kommunfullmäktige i Skövde

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Svar på Motion om torget i Södra Ryd (S) Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

6 Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan Politisk föredragning: Marianne Gustafson (KD) Behandlas av kommunstyrelsen den 20 juni.

7 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M) Behandlas av kommunstyrelsen den 20 juni.

9 Ordningsföreskrifter Skövde kommun Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

10 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2023-01-01 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

11 Skövde Bussdepå - ny lokalisering Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

12 Mobilitetshus Skövde Science City Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

13 Reviderad bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

14 Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

15 Tilläggsbudget barn- och utbildning år 2022 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M) Behandlas av kommunstyrelsen den 20 juni.

16 Budget för kommunrevisionen 2023 Politisk föredragning: Conny Brännberg (KD)

17 Strategisk plan med budget 2023-2025 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M) De partier som ha kompletta budgeförslag presenterar dessa.

Ulla-Britt Hagström (L)

18 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 20 juni

19 Valärenden

Avslutning

Handlingar