Kommunfullmäktige 220926

Kapitel

Kommunfullmäktige 2022-09-26Kommunfullmäktige 2022-09-26

Inledning Mötets öppnande Val av protokolljusterare Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och interpellationer

5 Svar på motion angående Egnells fond Politisk föredragning: Petter Fahlström (L)

6 Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg Politisk föredragning: Theres Sahlström (M)

7 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

8 Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 Politisk föredragning: Martin Odenö (M)

9 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från 1 januari 2023 Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

10 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde LocketorpsTörsatorp 1:13 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

11 Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra Skaraborg Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

12 Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare

13 Firmatecknare för Skövde kommun

14 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 september

15 Valärenden Politisk föredragning:Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar