Kommunfullmäktige i Skövde 2022-11-21

Kapitel

Kommunfullmäktig 2022-11-21

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner

4 Frågor och interpellationer

5 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

6 Pensionspolicy Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

7 Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp Björkebacken etapp 3, Trädgårdsstaden etapp 3, Norra Ryd etapp 1 m.fl Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

8 Reservation för verksamhetsmark, Stallsiken Södra Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

9 Beslut om partistöd 2023

10 Strategisk plan med budget 2023-2025 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

11 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 november 2022

12 Valärenden Politisk föredragning: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar