Kommunfullmäktige 2023-01-30

Kapitel

Kommunfullmäktige 2023-01-30Kommunfullmäktige 2023-01-30

Inledning -Mötets öppnande -Val av justerare -Närvarokontroll

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner

4 Frågor och Interpellationer

5 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 Politiskt föredragande: Lene Lorentzen (S) och Anita Löfgren (S)

6 Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut Föredragande: Magnus Nilsson, kommunjurist

7 Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

8 Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

9 Motion om lasershow på nyårsafton Politiskt föredragande: Helene Lundqvist (M)

10 Ny friidrottsanläggning Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

11 Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

12 Anmälningsärende till Kommunfullmäktige 30 januari 2023

13 Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

14 Val till kommunalförbund och samordningsförbund Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

15 Val av överförmyndare Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

16 Valärenden - fyllnadsval

Avslutning

Handlingar