Kommunfullmäktige 2023-03-27

Kapitel

Kommunfullmäktige 2023-03-27

Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll - Val av justerare

1 Fastställande av dagordning

2 Rektor Högskolan i Skövde - Presentation

3 Presentation av drömmar från drömkulan på torget under SM-veckan

4 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

5 Anmälan av nya motioner

6 Fråga / Interpellation

7 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 4 Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S) och Lene Lorentzen (S)

8 Svar på motion om gratis mensskydd i skolan (V) Politiskt föredragande: Marianne Gustafson (KD)

9 Revidering av Arvodesbestämmelser 2022-2026 Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

10 Avsiktsförklaring - Trafikåtgärder Locketorp Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

11 Ombudgetering av investeringsmedel 2022-2023 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

12 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 mars 2023

13 Val till kommunala bolag Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

14 Valärende

Avslutning

Handlingar