Kommunfullmäktige i Skövde 2023-04-24

Kapitel

Kommunfullmäktige i Skövde 2023-04-24

Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll - Val av justerare

1 Fastställande av dagordningen

2 Information om utökad säkerhet Microsoft 365 Föredragande: Josefine Lilja

3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

5 Fråga / Interpellation

6 Motion om att införa nollvision mot våld i nära relationer Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

7 Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 2023, april

8 Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola och för pedagogisk omsorg Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)

9 Revidering av Reglemente för attest Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

10 Beslut om förlängning av överenskommelse in- och utskrivning, sluten hälso- och sjukvård Politiskt föredragande: Lene Lorentzen (S)

11 Utveckling av energitjänster Skövde Energi AB samt reviderad bolagsordning Politiskt föredragande: Orvar Eriksson (C)

12 Årsredovisning 2022 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13 Skövde kommuns årsredovisning 2022 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

14 Revisionsberättelse för 2022 års verksamhet i Skövde kommun samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2022 Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh (S) och Samuel Andersson (SD)

15 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 24 april 2023

16 Nominering till borgerlig vigselförrättare

18 Val till kommunala bolag, Skövde Energi AB Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

17 Val till kommunala bolag, Skövde Energi Elnät AB (Dotterbolag till Skövde Energi AB) Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

19 Val av lekmannarevisorer för mandatperioden 2022-2026 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

20 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M

Avslutning

Handlingar