Kommunfullmäktige 2023-09-18

Kapitel

Kommunfullmäktige 2023-09-18

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Närvarokontroll

Unizons ordförande Olga Persson inleder sammanträdet med att informera om Unizons arbete med våldsutsatta kvinnor och barn.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner

4 Nya interpellationer

5 Besvarande av interpellationer

6 Fråga

7 Upphävande av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

8 Fastställande av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S)

9 Sammanträdesdagar 2024 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

10 Kreativa Hus Skövde AB – nybyggnation av kontors- och parkeringshus inom Science Park Skövde Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

11 Taxa för nyttjande av publika laddplatser Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

12 Revidering av reglemente för Servicenämnden 2022-2026 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

13 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 18 september 2023

14 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M

Avslutning

Handlingar

Visa UNDERTEXTAT